Algemene Voorwaarden

1. Definities

1. de Dansschool of ‘ons’: de rechtspersoon Salsa Connexion Dance Company, dansschool houdend te  Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61341118.

2.Deelnemer: de natuurlijke persoon die door inschrijving deelneemt aan een door de Dansschool georganiseerde activiteit, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: cursussen, workshops, bootcamps.

3. de Overeenkomst: alles wat schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen tussen een Deelnemer en de Dansschool inclusief alle wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop. 

4. Evenement: een door de Dansschool georganiseerde activiteit, zoals bijvoorbeeld bootcamps, workshops en betaalde proeflessen die geen deel uitmaken van een Cursus.

5. Cursus: een reeks van danslessen. 

6. Partijen: de Dansschool en een Deelnemer samen.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Partijen en werkzaamheden van de Dansschool.

2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Dansschool voor ogen had bij het opstellen van de desbetreffende voorwaarden.

3. Algemene regels

1. De Overeenkomst tussen een Deelnemer en de Dansschool is persoonsgebonden en niet overdraagbaar tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

2. Bezoekers (deelnemers, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de Dansschool te houden aan de huisregels van de Dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De huisregels zijn gepubliceerd op de website van de Dansschool www.salsaconnexion.nl. 

3. De Dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de Dansschool te weigeren.

4. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de Dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

4. De lessen

1. Bij inschrijving voor een Cursus dient de Deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:

  • de globale inhoud van de lessen
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de lessen
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen

2. De lessen worden gegeven onder verantwoordelijkheid van en door een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

3. De Dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat er lessen plaatsvinden.

5. Aanvang en einde overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen een Deelnemer en de Dansschool komt tot stand door de inschrijving voor een Cursus of een Evenement. 

2. Een Cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de Cursus bestaat is geëindigd. Indien een Deelnemer besluit zijn deelneming aan een Cursus te staken, blijft het volledige bedrag voor de Cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

6. Inschrijvingen en betalingen

1. Inschrijvingen voor Cursussen en Evenementen kunnen via de website geschieden. Voor Cursussen kan ook worden ingeschreven op locatie tijdens de open dagen. Na inschrijving is de Deelnemer het volledige lesgeld of toegangsgeld verschuldigd.

2. Na inschrijving voor een Cursus of Evenement dient de Deelnemer het door hem verschuldigde bedrag te voldoen vóór aanvang van de Cursus of het Evenement, tenzij de Dansschool schriftelijk een andere termijn met de Deelnemer is overeengekomen.

3. Indien de eerste les van een Cursus als proefles wordt aangeboden en onderdeel uitmaakt van de Cursus dient betaling van het lesgeld uiterlijk voor de aanvang van de tweede les te geschieden, tenzij de Dansschool schriftelijk een andere termijn met de Deelnemer is overeengekomen. 

4. Betalingen kunnen geschieden door online betaling (bijvoorbeeld IDeal, Mr. Cash en Sofort) (bij inschrijving online) of door contante betaling.

5. Inschrijving voor een Cursus of Evenement geeft de Deelnemer geen garantie op een plaats in de Cursus of het Evenement. Plaatsing van de Deelnemer in een Cursus of Evenement vindt plaats op volgorde van betaling. Indien een Cursus of Evenement vol is blokkeert de Dansschool de online betaalmogelijkheid voor de Deelnemer en wordt zijn inschrijving door de Dansschool geannuleerd. Indien onverhoopt reeds betaald is door de Deelnemer voor een Cursus of Evenement die reeds voor zijn betaling vol was worden de reeds betaalde gelden voor de desbetreffende Cursus of Evenement aan de Deelnemer geretourneerd.

6. Om de kwaliteit van de Cursussen en Evenementen te waarborgen wordt er een maximaal aantal deelnemers toegelaten tot een Cursus of Evenement. De Dansschool kan een wachtlijst hanteren indien een Cursus of Evenement vol is. Indien plek vrij komt zullen de personen op de wachtlijst hierover worden geïnformeerd. 

7. Indien een Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan binnen de gestelde termijn kan hem (tijdelijk) de toegang tot de Cursus of Evenement worden ontzegt totdat de Deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

8. Indien een Deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt vervallen alle eventuele kortingen en ontvangt de Deelnemer een betalingsherinnering. Indien de Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de betaaltermijn zoals in een betalingsherinnering staat vermeld, wordt de vordering ter incasso overgedragen aan een incassobureau. In dat geval brengt de Dansschool incassokosten aan de Deelnemer in rekening en is de Deelnemer verplicht wettelijke rente te betalen over alle openstaande bedragen vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van volledige betaling. 

7.Gemiste lessen

1. Indien een Deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een les dient de Deelnemer zich af te melden voor de les vóór 14.00 uur op de dag waarop de les plaatsvindt. 

2. Een gemiste les kan, indien beschikbaar op het lesrooster, binnen de periode waarvoor is ingeschreven en betaald, worden ingehaald indien de Deelnemer hiervoor toestemming heeft gekregen van de Dansschool per e-mail (info@salsaconnexion.nl).

3. Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.

4. Indien er sprake is van een openstaande betaling komt het recht op het inhalen van gemiste lessen te vervallen totdat het volledige lesgeld, inclusief incassokosten en wettelijke rente indien van toepassing, is voldaan.

8. Annuleren

1. De inschrijving voor een Cursus kan kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving tot 7 dagen voor aanvang van de Cursus worden geannuleerd.

2. Bij annulering van de inschrijving voor een Cursus na 14 dagen na inschrijving tot 7 dagen voor aanvang van de Cursus wordt €20,- annuleringskosten in rekening gebracht. 

3. Bij annulering van de inschrijving voor een Cursus binnen 7 dagen voor de aanvang van de Cursus of na aanvang van de Cursus is het volledige lesgeld verschuldigd en worden reeds betaalde lesgelden niet geretourneerd. In dat geval blijft het lesgeld gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan, minus €20,- annuleringskosten en de eventueel reeds gegeven lessen. 

4. De inschrijving voor een Evenement kan niet worden geannuleerd.

5. Annulering van de inschrijving voor een Cursus kan geschieden door een e-mail met lees- of ontvangstbevestiging te sturen naar: info(at)salsaconnexion.nl.

6. De Dansschool mag de Cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen  zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan situaties van overmacht, te weinig Deelnemers, langdurige ziekte, etc.  In geval van annulering door de Dansschool heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gegeven lessen van die Cursus.

7. Indien een Cursus of Evenement wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van onze website worden verwijderd. Ook zullen de Deelnemers, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. De Dansschool is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de Deelnemers. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op de Dansschool.

9. Aansprakelijkheid

1. Alle diensten aangeboden door de Dansschool bevatten inspanningsverplichtingen voor de Dansschool, geen resultaatsverplichtingen. Dit betekent dat de Dansschool geen garanties geeft ten aanzien van gestelde doelen tijdens een Cursus of Evenement door de Deelnemer of de Dansschool zelf. 

2. Bezoek aan de locaties van de Dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de Dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

3. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de Dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

10. Overmacht

1. De Dansschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

2.Onder situaties van overmacht wordt mede verstaan, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor de Dansschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer: ziekte van niet-tijdig te vervangen docenten, epidemieën, elektriciteitsstoringen, natuurrampen en de omstandigheid dat door de Dansschool ingeschakelde derden van wie de Dansschool op enigerlei wijze afhankelijk is niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen .

3. Indien zich een situatie van overmacht aan de kant van de Dansschool voordoet waardoor de Dansschool haar verplichtingen niet kan nakomen, kan de Dansschool haar verplichtingen opschorten totdat de Dansschool hieraan kan voldoen. 

4. Indien een Evenement wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, zal de Dansschool de reeds betaalde deelnemersgelden restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten voor het Evenement. Deze kosten worden berekend op basis van de administratie van de Dansschool.  

5. De Dansschool is geen (schade) vergoeding van de als gevolg van de overmacht of opschorting geleden of te lijden schade verschuldigd.

11. Klachten

Klachten dienen  via e-mail (info(at)salsaconnexion.nl) bij de Dansschoolhouder te worden ingediend. De directie van de Dansschool maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, kenbaar aan de klager.

12. Wijzigingen 

De Dansschool is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de Dansschool de algemene voorwaarden wijzigt zal de Dansschool Deelnemers op de hoogte stellen van de nieuwe, vanaf dat moment geldende, (gewijzigde) algemene voorwaarden.

13. Slotbepaling

1. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in de Engelse taal. Indien er verschillende interpretaties mogelijk zijn geldt de Nederlandse versie.

2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van de Dansschool.

3. Op alle overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht exclusief van toepassing.

4. Alle geschillen tussen de Partijen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar de Dansschool gevestigd is, tenzij de wet anders voorschrijft.