Heropening

Salsa Connexion Heropening, 13 juli 2020 

(English version scroll down)
🇳🇱DUTCH VERSION

Beste dansliefhebber, lieve cursist, 

Zoals je in onze laatste nieuwsupdate hebt kunnen lezen, is het sedert begin juli mogelijk om binnen te dansen. Het team van Salsa Connexion is er klaar voor! Jij ook? 
In deze update lees je alles over het aangepaste dansprotocol, het zomerrooster, compensatie voor gemiste lessen van de februari cursus en het inschrijfproces. Dus lees snel verder 😉

Veilig dansen met het aangepaste dansprotocol. 

28 juni is het aangepaste dansprotocol goedgekeurd met een verdere versoepeling voor wat betreft de regels voor partnering lessen (paardansen). Het uitgangspunt is dat iedere danser met een vaste partner danst gedurende de hele les of de hele cursus. Indien noodzakelijk voor de uitoefening van de dans, mag met meer dan 1 partner gedanst worden. Hier geldt dat dit tot een minimum beperkt dient te worden. 

Klink op onderstaande link om het dansprotocol in te zien: https://dansondernemers.nl/index.php?pid=10

Compensatie februari 2020 cursus.

Uiteraard heb je als cursist recht op compensatie voor de gemiste lessen van de periode 16 maart tot eind april. Wij hebben meerdere mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Compensatie kan vanaf 1 september 2020 opgenomen worden, zodra het reguliere dansseizoen start. Op basis van het aantal gemiste lessen ontvang je een lestegoed, te verzilveren bij inschrijving van je cursus in de vorm van korting op het lesgeld. Inmiddels heb je een e-mail ontvangen om je keuze kenbaar te maken. Vergeet niet tijdig te reageren!

1. Ik kies voor de 50/50 deal. 
Met deze optie krijg jij 50% compensatie over de gemiste lessen. Dit lestegoed kan tot 1 juli 2021 opgenomen worden. Met de overige 50% support je je dansschool Salsa Connexion. Hiervoor zijn we jou ontzettend dankbaar. Wij blijven de komende jaren investeren om onze dienstverlening te optimaliseren en jouw experience te verbeteren.  
2. Ik gun een vriend of vriendin gratis dansen.
Schenk je tegoed aan je vriend of vriendin. Dit lestegoed kan tot 1 juli 2021 opgenomen worden.
3. Volledige compensatie.
Claim je volledige compensatie over de gemiste lessen. Dit lestegoed kan tot 1 juli 2021 opgenomen worden.

Reserveer jouw plek!

Salsa Connexion heeft haar ICT een upgrade gegeven om al haar cursisten op een prettige wijze te laten starten. We hebben 3 inschrijfopties ingericht voor de partnering lessen:

1. Inschrijven met danspartner. Je geeft de naam op van je vaste danspartner, die zich ook separaat inschrijft. 
2.Inschrijven zonder danspartner. Je wordt ter plekke gekoppeld aan een vaste danspartner voor de betreffende lesavond. Je wisselt de betreffende lesavond niet van danspartner.
3.Inschrijven zonder vaste danspartner. Je bent bereid om van partner te wisselen gedurende de betreffende lesavond. Dit wordt tot een minimum beperkt. 

Er is een gereduceerd aantal spots beschikbaar om ervoor te zorgen dat alle dansers voldoende dansruimte hebben. De spots zullen gefaseerd vrijgegeven worden om grip te houden op de man/vrouw balans. 

WAT KAN JIJ DOEN? En! Hoe helpen wij elkaar om te lessen zonder vooraf in teschrijven met danspartner?

  • 1. Schrijf je op tijd in (inschrijven + betalen).
  • 2. Wij richten een Facebook groep in zodat je op eigen initiatief een vaste danspartner kan vinden, indien je dit prettiger vindt. https://www.facebook.com/groups/599522207609676/
  • 3. Er wordt vriendelijk verzocht de bestaande WhatsApp groepen hiervoor niet te gebruiken. 

Let op!: De inschrijfmodule sluit om 12.00 op de dag van de les.
Dit geeft Salsa Connexion nog wat tijd om bij een mogelijke onbalans man-vrouw (lead-follow) te werken aan een oplossing. 
Met de upgrade van ons inschrijfproces beogen we op een prettige wijze de dans community weer bij elkaar brengen. Als je nog vragen hebt, mail of bel gerust. We kunnen niet wachten je te ontmoeten! 

Much love and dance ❤️, 

Salsa Connexion Team 

Sander, Marilu, Mose, Michelle, Alyssa, Dries & Sherlyn

🇬🇧ENGLISH VERSION

Dear student, 

As you could read in our latest news update, it is possible to dance indoors since the beginning of July. The Salsa Connexion team is ready to kick off! We are waiting for you!  
In this update you will read everything about the adjusted dance protocol, the summer schedule, compensation for missed classes and registration. Read all bout it ;-).

Dance safely with the adapted dance protocol. 

June 28, the modified dance protocol was approved with further relaxation regarding the rules for partnering classes. The starting point is that every student dances with a fixed partner during the entire class or the entire course. If necessary it’s allowed to dance with more than 1 partner, but this should be kept to a minimum. 
Click below to view the dance protocol (only dutch version): https://dansondernemers.nl/index.php?pid=10

Compensation February 2020 course. 

As a student you are entitled to compensation for the missed classes from March 16 to the end of April. We have several options for you to choose from. The compensation can be redeemed as from September 1st 2020, as soon as the regular dance season starts. Based on the number of missed classes, you will receive a credit, which can be redeemed when you register for your course. You have received an email to make your choice known. Do not forget to respond in time!

1. I choose the 50/50 deal.
With this option you get 50% compensation for the missed classes. You can redeem your credit until July 1st 2021 when you register for your course. With the other 50% you support your dance school Salsa Connexion. We are ever so grateful. We will continue to invest to optimize our services and improve your experience.  
2. I want a friend to dance for free. 
Give your credit to your friend, they will love it! You can redeem your credit until July 1st 2021 when you register for your course..
3. I choose the full compensation. 
Claim your full compensation. You can redeem your credit until July 1st 2021 when you register for your course..

Reserve your spot! 

Salsa Connexion has upgraded its ICT to ensure a pleasant start for all our students. We have set up 3 registration options for the partnering classes: 

  • 1. Register with dance partner. You enter the name of your dance partner, who also  registers separately. 
  • 2. Register without a dance partner. You will be linked on the spot to a dance partner for the evening. You do not change dance partner during class. 
  • 3. Register without a dance partner. You are willing to switch partners during class.

A reduced number of spots will be available to ensure all dancers have enough dance space. The spots will be released in phases to manage the male / female balance.

WHAT CAN YOU DO? And! How do we help each other to start classes again, also without registering with a dance partner? 

  • 1. Register on time (registration + payment).
  • 2. We set up a Facebook group so you can find a dance partner on your own initiative, if you prefer. https://www.facebook.com/groups/599522207609676/
  • 3. It is kindly requested not to use the existing WhatsApp groups to find a dance partner.  

Note!: The enrollment module closes at 12:00 on the day of the class. 
This gives Salsa Connexion some time to work on a solution for a possible male-female imbalance (lead-follow). 
With the upgrade of our registration process, we aim to bring the dance community back together in a pleasant way. If you have any concerns please call or email us. We can’t wait to see you back soon!

Much love and dance ❤️, 

Salsa Connexion Team 

Sander, Marilu, Mose, Michelle, Alyssa, Dries & Sherlyn