Covid Nieuws Update, 1 Oktober 2020

Salsa Connexion Covid Nieuws Update, 1 Oktober 2020

Read/Download PDF (click here)

Extra nieuwsbrief naar aanleiding van de landelijk aangescherpte Coronamaatregelen.

(English version scroll down)
🇳🇱DUTCH VERSION

Beste cursist, 
In deze roerige tijden erkent de overheid het belang van dans en sport voor je gezondheid. Fit blijven is een groot goed! Samen met jou willen we ervoor zorgen dat je veilig en verantwoord bij ons kunt blijven dansen.

Update maatregelen

We zetten de belangrijkste punten naar aanleiding van de persconferentie die relevant zijn voor je bezoek aan de dansschool op een rij:
– Dansscholen vormen een positieve uitzondering op de nieuwe beperkingen van de regering voor wat betreft maximale groepsgrootte. Wij mogen evenveel mensen blijven ontvangen als vóór de nieuwe maatregelen die maandagavond bekend zijn gemaakt door het kabinet. Mede dankzij jullie inzet en het aanhouden van 1,5 meter afstand, is dit mogelijk.

– Het kabinet heeft aangekondigd dat het de komende drie weken niet mogelijk is om na de les langer in de dansschool te blijven. We vragen je daarom de school na je les te verlaten.

Salsa Connexion staat voor je klaar. 

Bij de heropening van onze dansschool 13 juli 2020 hebben we onder andere geïnvesteerd in een goede mechanische ventilatie. Ons inschrijfsysteem is aangepast om het aantal inschrijvingen terug te dringen, zodat iedere cursist voldoende dansruimte heeft. 

Naar aanleiding van de recente persconferentie van premier Mark Rutte hebben we nagedacht over welke maatregelen we verder kunnen nemen, zodat jouw dansles veilig, verantwoord, toegankelijk en leuk blijft, uiteraard steeds rekening houdend met het vigerende dansprotocol: https://www.dansondernemers.nl/wp/

We vragen je aandacht voor de extra maatregelen die we nemen.

*Vanaf 5 oktober 2020 en gedurende een periode van 3 weken, verhuizen alle lessen die op maandag, dinsdag en donderdag in zaal 2 gegeven worden (Kizomba en Zouk), naar de grotere zaal tegenover de dansschool. Op deze wijze kunnen de danskoppels onderling nog meer afstand houden.

*Vanaf 5 oktober 2020 en voor een periode van 3 weken, wordt zaal 2 in het hoofdgebouw ingericht als tijdelijke wachtruimte voor onze cursisten die in de grote zaal van het hoofdgebouw lessen op maandag, dinsdag en donderdag. 

*Er is een tent geplaatst voor de entree van het hoofdgebouw. Cursisten die op woensdag buiten wachten staan dan droog als het regent.

*Per direct zullen al de docenten een mondkapje dragen bij het geven van 1op1 feedback. Als jij het prettig vindt om een mondkapje te dragen staat dat je natuurlijk vrij. 

*Het rouleren wordt geminimaliseerd. We streven ernaar maximaal in groepen van max. 4 koppels te rouleren. 

*We verzoeken onze cursisten de dansruimte direct na de les te verlaten.

*Wellicht ten overvloede, verzoeken we iedereen in het pand voor en na de les 1,5m afstand te bewaren en de algemene hygiënemaatregelen na te leven: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Dank voor je medewerking! Blijf fit en gezond en laten we niet vergeten, we are in this together ❤️

🇬🇧ENGLISH VERSION

Dear student, 
In these turbulent times, the government recognizes the importance of dance and sport for your health. Keeping fit is a great asset! Together we want to ensure that you can continue to dance with us safely and responsibly. 

Update measures 

We have listed the most important points following the press conference that are relevant to your visit to the dance school: 

*Dance schools are a positive exception to the new restrictions of the government with regard to maximum group size. We can continue to receive as many people as before the new measures announced by the cabinet on Monday evening. This is possible thanks to your efforts and maintaining a distance of 1.5 meters.

*The cabinet has announced that it is not possible to stay in the dance school after class for the next three weeks. We therefore ask you to leave the school after your class. 

Salsa Connexion takes extra measures. 

At the reopening of our dance school on July 13, 2020, we invested in, among other things, good mechanical ventilation. Our registration system has been adapted to reduce the number of registrations, so that every student has sufficient dance space.

Following the recent press conference of Prime Minister Mark Rutte, we have considered what measures we can take further, so that your dance class remains safe, responsible, accessible and fun, of course always taking into account the current dance protocol: https://www.dansondernemers.nl/wp/

We ask your attention for the extra measures we are taking.

*From October 5, 2020 and for a period of 3 weeks, all classes given on Monday, Tuesday and Thursday in room 2 ( Kizomba and Zouk) will move to the larger room opposite the dance school. In this way the dance couples can keep even more distance from each other.

*From October 5, 2020 and for a period of 3 weeks, room 2 in the main building will be set up as a temporary waiting room for our students who have lessons in the main hall of the main building on Mondays, Tuesdays and Thursdays.

*A tent has been placed in front of the entrance of the main building. Students who wait outside on Wednesday will be dry when it rains.

*All teachers will wear a mouth mask when giving 1 to 1 feedback. If you like to wear a mouth mask, please feel free to do so.

*Rotation is minimized. We aim to rotate in groups of max. 4 couples.

*We ask our students to leave the dance room immediately after class.

*Perhaps unnecessarily, we ask everyone in the building to keep a distance of 1.5m before and after class and to follow the general hygiene measures: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Thank you for your cooperation! Stay fit and healthy and let’s not forget, we are in this together ❤️